DEIXALLERIA MUNICIPAL I BONIFICACIÓ TAXA D’ESCOMBRARIES

DEIXALLERIA COMARCAL DE SARRIÀ DE TER

Adreça: Carrer Puigmal, s/n Polígon industrial del pla d’en Xuncla

Telèfon: 972 17 19 81

HORARI
D’octubre a maig De juny a setembre
De dilluns a dissabte 10 a 14 h i de 16 a 19 h De dilluns a dissabte 10 a 14 h i de 16 a 20 h

 

Què hi podem dur?

 • Residus especials, tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, cosmètics, etc.
 • Residus reciclables: vidre, paper/cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, ferralla, cables elèctrics, etc.
 • Residus voluminosos: mobles i electrodomèstics vells.

Altres residus municipals: fustes, restes de poda i jardinera, runa.

 

Per fer ús de la deixalleria comarcal es necessita una targeta magnètica, per sol·licitar-la, s’ha d’omplir aquest formulari (Targeta deixalleria) i fer-lo arribar a l’Ajuntament. La tarja s’enviarà directament al domicili del demandant.

Què hem de portar a la deixalleria?

 

RESIDUS ESPECIALS

Què és un residu especial?

Tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l’àmbit d’aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

On s’han de portar?

Els residus especials generats a la llar en petites quantitats s’han de portar a la deixalleria, des d’allà, un cop classificats, es portaran al Centre per al Recondicionament i Recuperació de Residus Especials en Petites Quantitats.

Alguns exemples de residus especials:

 • Dissolvents
 • Productes de neteja d’ús quotidià
 • Pintures
 • Aerosols
 • Pesticides i plaguicides
 • Envasos contaminants amb productes químics
 • Materials bruts de productes químics
 • Reactius de laboratori
 • Solucions aquoses metàl·liques

Residus especials

 

BONIFICACIONS FISCALS DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8: Reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus

Article 5: Bonificacions:

 • Famílies nombroses à Bonificació del 50%
 • Fer ús de la deixalleria comarcal un mínim de sis vegades durant l’any anterior dels quals se n’ha de fer un cada trimestre à Bonificació del 25%
 • Unitats familiars únicament amb persones jubilades empadronades à Bonificació del 50%
 • Unitats familiars en situació especial per dificultats socials i/o econòmiques à Bonificació del 50%